Để giúp

Thay đổi mật khẩu

1. Đăng nhập vào trung tâm thành viên cá nhân: https://my.fxoak.com

2. Sau khi nhập vào trung tâm thành viên, trước tiên hãy chọn “Tài khoản MT4 của tôi”, ,sau đó chọn “Thông tin cá nhân” và nhấp vào “Mật khẩu”. Bạn sẽ được thấy “Mật khẩu MT4” và “Mật khẩu thành viên” tương ứng.

3. Sau khi nhập vào mật khẩu mới “Thay đổi mật khẩu”. Hãy lưu ý mật khẩu chỉ có và phải bao gồm các chữ cái viết hoa, chữ thường và số. Không thể chứa các ký tự đặc biệt khác.

4. Hộp thư của bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

High Risk Investment Warning: Derivative ophons trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2020. All Rights Reserved